W dniu 15 listopada 2013r. zakończono remont pomnika poświęconego pamięci 63 żołnierzy carskiej Rosji, którzy polegli w obronie Gryfowa Śląskiego w walce z wojskami napoleońskimi w dniu 31 sierpnia 1813r. W czasie remontu dokonano oczyszczenia postumentu , zabezpieczenia go specjalnymi środkami przed destrukcyjnym działaniem opadów atmosferycznych oraz odtworzono figurę  orła. Renowacja tego pomnika była możliwa dzięki pozyskaniu środków z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, od Wojewody Dolnośląskiego oraz środków własnych.

Odnowienie pomnika rosyjskich żołnierzy z 1813 roku_1

Wykonawcą remontu jest firma „ABI-POL” Janusz Niebieszczański w Proszówce, która część zadania wykonała nieodpłatnie, za co składamy serdeczne podziękowania.

Po drobnych standardowych remontach i naprawach w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Władze miasta na czele z burmistrzem Olgierdem Poniżnikiem wybranym w wyborach samorządowych w 2006 roku. Postanowiły przeprowadzić gruntowny remont elewacji ratusza w naszym mieście. Czas był najwyższy, przeciekał dach a w sali obrad rady miasta pojawiła się wilgoć a na ścianach zakwitł grzyb. Ogłoszono przetarg nieograniczony który ukazał się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 lipca 2009 roku. Termin składania ofert wyznaczono do 21 sierpnia 2009 roku. Numer ogłoszenia – 124383/2009.

zdjęcia_1W wyniku przetargu wyłoniono dwóch wykonawców: Wrobud – Zabytki z Wrocławia – elewacje i P.P.H.U „Mahoń” Stolarstwo – Bogusław Nowak z Dubina – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Całkowita wartość zadania wynosi 498 702,27 PLN. Na ten cel gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Wsparcia) - 295 236,00 PLN oraz dotację celową na prace konserwatorskie - 70 000,00 PLN. W ramach programu RPO WD został również złożony wniosek na remont ratusza pt. "Renowacja zabytku architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr w Gryfowie Śląskim" na 642 687,72 PLN. Część wydatków obejmuje zwrot wcześniej poniesionych kosztów m.in. na wymianę pokrycia dachu i wykonanie dokumentacji. Już 2 września 2009 roku rozpoczął się remont elewacji gryfowskiego ratusza. W trakcie prac została wykonana izolacja pionowa, wymieniono okna na parterze i na I piętrze, naprawiono elewację ścian i wieży, oraz pomalowano cały budynek ratusza. Remont ukończono 30 listopada 2009 roku.zdjęcia_2Dziś w nocy (13-04 –2014) - doszło do katastrofy budowlanej w Gryfowie Śląskim. Na ulicę Sanatoryjną runął zabytkowy fragment muru obronnego naszego miasta. Kamienne głazy sprasowały niżej stojący garaż wraz z stojącym w nim samochodem. Garaże zbudowane przy murach wiszą w powietrzu. Mury które przez 770 lat broniły miasta przed atakami Husytów czy też ostrzałem artyleryjskim wojsk austriackich w czasie wojen śląskich. Odpierały ataki wojsk rosyjskich w czasie wojen Napoleońskich. Rozpadły się niebohatersko, błędy i brak kontroli budowlanej. Doprowadziły do tego że zwyczajny rozszczelniony zbiornik na szambo, wyciek nieczystości, ujście niekontrolowane gazów doprowadziły do pęknięcia a następnie do rozsadzenia zabytkowych murów. Mieszkańcy kamienic i właściciele garażów mówią że zawiadamiali władze o zagrożeniu już trzy miesiące wcześniej. Jednak jak zawsze u nas musi się najpierw zdarzyć by potem zaradzić. Są również opinie że natężony ruch samochodów ciężarowych -Tirów przejeżdżających przez miasto mogło być jedną z przyczyn katastrofy. Jednak nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Obecna sytuacja wymaga poważniejszego podejścia do odbudowy i konserwacji murów obronnych oraz zagospodarowania przestrzeni wokół nich by były autentyczną atrakcją turystyczną naszego miasta Gryfowa Śląskiego.

 

Wraz z przebudową płyty rynku rozpoczęły się prace renowacyjne gryfowskiej fontanny, których zakres obejmuje m.in.: sporządzenie dokumentacji fotograficzno rysunkowej, wykonanie badań specjalistycznych: pobranie próbek na ilościową i jakościową zawartość soli, usunięcie wtórnego wypełnienia wnętrza fontanny, rozebranie zewnętrznej podmurówki cokołowej partii cembrowiny, wykonanie nowego uszczelnienia fontanny oraz prace konserwatorskie przy kamiennych elementach fontanny oraz detalach z brązu. 

Za ich wykonanie odpowiedzialna jest firma „TERRA TEMPUS” Sp. z o.o. z Wrocławia. Całkowity koszt renowacji fontanny to: 105 904,78 zł (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset cztery złote, 78/100) z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa.

W czerwcu 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim”. Jest to kluczowe przedsięwzięcie Gminy zaplanowane na 2015 r., ze względu na nienajlepszy stan wody pitnej w mieście, który wynika z podwyższonych zawartości m.in. manganu i żelaza.

Prace budowlane obejmują:

- wykonanie zbiornika wyrównawczego na wodę pitną V=2 x 150 m³ o konstrukcji żelbetowej cylindrycznej, który zostanie zlokalizowany na powierzchni terenu, a jego średnica wewnętrzna wyniesie 10,0 mb;

- wykonanie odstojnika popłuczyn w formie prostokątnego zbiornika żelbetowego 
o wymiarach wewnętrznych 5,0 x 5,0 m, który zostanie całkowicie zagłębiony w gruncie. Zbiornik zostanie przykryty żelbetową płytą z dwoma włazami i kominkiem wentylacyjnym;

- wykonanie stacji uzdatniania wody składającej się z 5 kontenerów stalowych ustawionych na żelbetowym fundamencie wraz z montażem urządzeń, instalacji technologicznych 
i rurociągów. Wydajność stacji: Quzd = Qmax d/20h = 1200 m3/d /20h =60m3/h.;

- wykonanie neutralizatora ścieków z chlorowni;

- budowę drogi wewnętrznej na terenie stacji;

- wykonanie sieci elektrycznych i sterujących;

- montaż oświetlenia terenu SUW;

- montaż rurociągów międzyobiektowych.

Wykonawcą prac jest firma „FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia. Zgodnie z umową prace budowlane wraz z rozruchem technologicznym mają zakończyć się do dnia 
21 października 2015 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 265 721, 46 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych, 46/100). Środki finansowe na realizację inwestycji pochodzą wyłączenie z budżetu Gminy Gryfów Śląski.

Trwają prace przy przebudowie ul. Rybnej i ul. Garbarskiej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania jest „FIRMA WYSOCZAŃSKI” Jan Wysoczański Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Ryszard Rzońca Partner.

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1 221 504,39 zł. Inwestycja jest realizowane w części ze środków finansowych otrzymanych z rezerwy celowej budżety państwa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 959 219,19 zł są to koszty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni drogowej. Pozostałe koszty związane z inwestycją pochodzą z budżetu Gminy Gryfów Śląski. Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową z Wykonawcą przypada na 30 września 2015r