Ciekawostki
Typografia

Zebranie Organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej w Gryfogórze odbyto w dniu 08 sierpnia 1946 roku w sali posiedzeń obrad Rady Miejskiej.

Obecni byli ob. Piekarowicz, oraz delegowani delegaci. Z PPR – 5, PPS- 4, ZOW – 1 , ZZ – 2, SD- 1, Bezpartyjni -2 . Razem 15 delegatów. Ilość ustawowa członków Rady 16. Dokooptowany zostaje ob. inż. Ukrzycki Wincenty. Zebranie zagaił Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej obywatel Piekarowicz. Na tymczasowego przewodniczącego wybrano ob. Misieckiego, który stwierdził dostateczną ilość radnych do powzięcia uchwał. Referat o Radach Narodowych wygłosił ob. Wolny Marcin. Do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wybrano przez aklamację na przewodniczącego ob. Misieckiego Franciszka, na zastępcę przewodniczącego obywatela Wolnego Marcina. Ponieważ na Członków Prezydium zostało zgłoszonych cztery kandydatury i przy jawnym głosowaniu okazała się równość głosów, przeto Przewodniczący zarządził tajne głosowanie. W tajnym głosowaniu otrzymali głosy. Ob. Piątkowski Tadeusz 10 głosów, ob. Konarska Stanisława – 8 głosów, ob. Rapacki Konrad – 8 głosów ob. Ukrzycki Wincenty - 6 głosów, ob. Kowalewski Karol – 1 głos . Tak więc na Członków Prezydium zostali wybrani : Ob. Piątkowski Tadeusz, ob. -Konarska Stanisława, ob. Rapacki Konrad. Złożyli oni ślubowanie na ręce Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej obywatela Piekarowicza, który złożył Prezydium życzenia owocnej pracy. Do Komisji Regulaminowej wybrano obywateli – inż. Ukrzycki Wincenty, ob. Piątkowski Tadeusz, ob. Dragan Władysław, ob. Rapacki Konrad, ob. Misiecki Franciszek, ob. Sługocka Jadwiga, ob. Wolny Marcin. Termin uroczystego zebrania Miejskiej Rady Narodowej ustalono na dzień 14 sierpnia 1946 roku o godzinie 16-tej. Na wniosek ob. Wolnego Marcina uchwalono zaprosić na otwarcie Miejskiej Rady Narodowej: Mieszkańców Miasta Gryfogóry, przedstawicieli wszystkich organizacji, wojska i Powiatowej Rady Narodowej. Protokołował Sekretarz Zarządu Miejskiego – Józef Żuk.

image11W dniu 14 sierpnia 1946 roku odbyło się inauguracyjne zebranie Miejskiej Rady Narodowej w Gryfogórze. Obywatel Wolny Marcin zaapelował do członków M.R.N, aby za względu na doniosłość sprawy spełnili swoją rolę zaszczytnie, aby wziąć się do pracy nad odbudową Polski Demokratycznej. Dzień dzisiejszy – powiedział – jest wielkim wydarzeniem historycznym w w nowej demokracji. Członkowie M.R.N złożyli uroczyste ślubowanie na ręce Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Po ślubowaniu zabrał głos Starosta Powiatu Lwóweckiego ob. Mędrzycki Stefan, który w krótkich lecz gorących słowach zaznaczył, jak ważna i uroczysta jest to chwila zebrania Miejskiej Rady Narodowej pierwszego po siedmiu latach niewoli i pierwszego na Ziemiach Odzyskanych i życzy aby ta Miejska Rada Narodowa była taka jak powinna być w robotniczym mieście Gryfogórze na Ziemiach Odzyskanych i aby szczerze pracowali dla podniesienie dobrobytu Miasta i Polski Demokratycznej. Na wniosek radnego ob. Ukrzyckiego postanowiono wysłać telegram do Rządu Jedności Narodowej następującej treści: Miejska Rada Narodowa w Gryfogórze pow. Lwówek woj. Wrocławskie, zebrana na uroczystym inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 1946 r. przesyła zapewnienie rzetelnej pracy dla odbudowy Polski Suwerennej, Demokratycznej na Ziemiach Odzyskanych. Wniosek powyższy przyjęto burzliwymi oklaskami. Zabrał głos Ob. Kowalczyk Franciszek i postawił wniosek , aby wmurować tablicę pamiątkową w murach Ratusza , z datą wstąpienia do miasta Gryfogóry pierwszych oddziałów Wojska Polskiego, oraz pierwszego gospodarza Miasta, jako też datę pierwszego inauguracyjnego zebrania M.R.N. Wniosek został przyjęty przez aklamację, któremu towarzyszyły burzliwe oklaski z okrzykiem „Niech żyje Rząd Jedności Narodowej !!!”

 

20 sierpnia 1946 roku. - Na tajnym głosowaniu wybrano jednogłośnie na burmistrza ob. Kowalczyka Franciszka. Wiceburmistrzem wybrano ob. Skrzypińskiego Teofila, na członków Zarządu Miejskiego powołano Ob. Kępiński Stanisław, ob. Listek Władysław, ob. Ukleja Aleksy. Ustalono czynsz dzierżawny od lokali mieszkaniowych M.R.N. 1 pokój 20zł, 2 pokoje- 40zł, 3 pokoje 80zł, 4 pokoje – 100zł, 5 pokoi – 250zł, 6 pokoi – 350zł. Powyższe stawki uchwalono większością głosów 9 za 5 sprzeciw.

Radni starali się pozyskać gmach na gimnazjum, uchwalili wszczęcie kroków w sprawie odebrania kina od Armii Radzieckiej i oddanie do użytku polskiej ludności pod administrację Zarządu Miejskiego. Składano wnioski o obniżkę cen chleba, usunięcia niezwłocznie napisów niemieckich, oświetlenia ulic i odnowienia tablic i drogowskazów. Padł wniosek o reorganizację Ochotniczej Straży Pożarnej z powodu zajść w czasie pożaru u ob. Kaczorowskiego. Powołano Sąd Obywatelski który zawezwał ob. Tabańskiego komendanta straży i ob. Kaczorowskiego celem wyjaśnienia. Strażacy tłumaczyli się tym że burmistrz zabrał im benzynę na swoje potrzeby. Starano się również o zmianę granic miasta. Na posiedzeniu MRN w dniu 18 września 1946 r. uchwalono by przyłączyć do Gryfogóry część gromady Ubocz, aż do fabryki części samolotowych, jak zaznaczono na planie sytuacyjnym, oraz całość gromady Łąki ( dziś Wieża) pow. Lubań. Motywy : Robotnicy fabryk Superfosfat i wyrobów części samolotowych są zamieszkali w Gryfogórze, oraz że fabryki pobierają gaz i wodę z tut. Gazowni i wodociągów. To samo dotyczy gromady Łąki pow. Lubań. Która wżera się w granice Miasta zaś ludność jest zatrudniona w fabrykach położonych w mieście Gryfogóra. Życie tych robotników jest całkowicie związana z miastem

16 listopada 1946 r. - Sprawozdanie burmistrza z działalności za miesiąc październik wywołało żywą dyskusję. Ob. Burmistrz w krótkich zarysach zobrazował stan gospodarki Miejskiej w dziedzinie spraw sanitarnych, bezpieczeństwa itp. Wskutek panującej różycy padły 4 sztuki świń w gospodarstwie miejskim. Wskutek źle zorganizowanej służby bezpieczeństwa powstają częste kradzieże jak ostatnio kradzież 4 sztuk świń w gospodarstwie szpitala Miejskiego. Poruszono sprawę reorganizacji ORMO, opieszałości w dochodzeniach miejscowego Posterunku MO. Ob. Wachman Józef omawia sprawę selekcji mieszkańców na pracujących i nigdzie niezatrudnionych a prowadzących się rozrzutnie i stawia wniosek o wysiedlenie tychże. Z związku wyjazdem wojsk Radzieckich (22 11. 1946) z miasta, zaleca się burmistrzowi zabezpieczenie budynków szkolnych będących w posiadaniu Armii Czerwonej i zwrócenie tychże dla szkoły z zarezerwowaniem budynków będących już w posiadaniu tut. Szkoły

18 wrzesień 1946 – Miejska rada Narodowa na posiedzeniu odbytym w tym dniu. Postanowiła zwrócić się do Powiatowej Rady Narodowej w Lwówku , względnie do Wojewódzkiej Rady Narodowej o uregulowanie należności przysługującej Zarządowi Miejskiemu za gaz i wodę dostarczoną Armii Radzieckiej. Domagając się sprawy te skierować do najwyższych czynników państwowych.

21 listopad 1946 – Miejska Rada Narodowa uchwala odnieść się do Starostwa względnie do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zmianę całego składu osobowego miejscowego posterunku MO z uwagi na miejscowe bezpieczeństwo osób i mienia.

Zwrócić się do kuratorium Okręgu Szkolnego w Wrocławiu o zorganizowanie w Gryfogórze szkoły średniej ogólno – kształcącej z uwagi na to, że Gryfogóra jest położona 18 km od Lwówka gdzie mieści się gimnazjum bez jakiegokolwiek środka lokomocji.

12 grudzień 1946 – Doniesienie na posterunek MO w sprawie niedbałego pełnienia służby patrolowej w mieście. Miejska Rada Narodowa postanowiła skierować do Komisji Kontroli Społecznej celem przeprowadzenia dochodzenia i udzielenie nagany.

12 luty 1947 – Zleca się Burmistrzowi sporządzić spis wszystkich dzieci od lat 6 – 14 i przesłać kierownictwu szkoły.. Ukarać grzywną rodziców którzy nie posyłają dzieci do szkoły w wieku szkolnym.

Miejska Rada Narodowa postanawia i uchwala podwyższenie czynszu dzierżawy od sklepów spółdzielni „Świt” za sklep monopolowy do wysokości – 2000zł za dwa spożywcze do wysokości – 1500 zł. Zleca się Burmistrzowi rozpisać konkurs na stanowisko lekarza Miejskiego i dyrektora szpitala.

07 czerwiec 1947 – Miejska Rada Narodowa postanowiła wydelegować ob. Królaka Czesława celem utrzymania kontaktu z komitetem do walki ze stonką ziemniaczaną.

Ob. Burmistrz zabiera głos w sprawie współpracy między MRN a Zarządem Miejskim przez przeprowadzenie kontroli przez komisje MRN. Odpowiada na to inż. Ukrzycki oświadczając że przeprowadzenie kontroli napotyka na trudności , gdyż zraża do siebie pewne osobistości które szukają później rewanżu w życiu prywatnym.

Ob. Wolny porusza sprawę nieczystości w zabudowaniach Ob. Listka. Wskutek czego wyziewy zanieczyszczają powietrze.

Ob, Wolny wzywa ob. Kruczkiewicza Józefa, ob. Kowalewskiego Wacława, ob Kretkowskiego Leopolda do wpłacenia po 100 zł. tyt. grzywny za półgodzinne spóźnienie się na posiedzenie rady

22 czerwiec 1947 – Przewodniczący MRN poruszył sprawę przyjęcia dr. Ruszkowskiego na stanowisko kierownika szpitala. W tej sprawie głos zabrał ob Skrzypiński, który opierając się na wywiadzie PPR w Lubaniu oświadczył , że dr. Ruszkowski z powodu brutalnego zachowania się na terenie szpitala w Lubaniu jak i w tut. Szpitalu nie zasłużył sobie na to stanowisko, przeto MRN postanawia jednogłośnie nie przyjąć dr. Ruszkowskiego na wakujące stanowisko kierownika szpitala w Gryfowie Śl. W uzasadnieniu czytamy – Dr. Ruszkowski stosuje niesłychane metody w szpitalu. Obchodzi się w pierwszej linii z pacjentami w najbrutalniejszy sposób, o czym świadczy fakt że pacjenci nie wyleczeni opuszczają szpital. Dr. Ruszkowski nakłaniał st. siostrę Irenę do wystawiania fikcyjnych rachunków w tej intencji że należałoby zakupywać różne narzędzia lekarskie, a pieniądze wpłacać temuż osobiście. W czasie obecności dr. Ruszkowskiego na sali zebrań MRN oświadczył on „ że ma do czynienia z półgłówkami”.

29 lipiec 1947 – Zaleca się burmistrzowi poczynić starania w sprawie reklamacji 16 niemieckich robotników fachowców potrzebnych dla gazowni i Zakładu Oczyszczania Miasta.

Ponieważ w ostatnich czasach wzmogły się kradzieże, które popełniają prawdopodobnie zamieszkali tu cyganie, przeto MRN postanawia i uchwala zlecić , aby tenże wylegitymował cyganów czy posiadają obywatelstwo polskie i zmusić ich do pracy jednej z Fabryki. W przeciwnym razie odnieść się do Starostwa w Lwówku celem wysiedlenia. Sprawa kradzieży dębów przez ob. Ukleję z parku miejskiego. MRN po rozważeniu sprawy postanawia i uchwala: Zlecić Burmistrzowi wezwać ob. Ukleję Aleksego do Zarządu Miejskiego w Gryfowie Śląskim celem wynagrodzenia wyrządzonej szkody w przeciwnym razie skierować sprawę do Starostwa celem ukarania i ściągnięcie nawiązki.

Sprawa mieszkania położonego przy ul. Armii Czerwonej 49. Ob. Szczurowa bez wiedzy Zarządu Nieruchomości Poniemieckich odstąpiła mieszkanie osobie trzeciej, bez żadnej podstawy prawnej przeto Komisja Kontroli Społecznej po rozpoznaniu sprawy stawia wniosek o przyznanie mieszkania ob. Sobczykowej.

Zgodnie z otrzymaną instrukcją na odprawie w Powiatowej Radzie Narodowej w Lwówku Śląskim – podwyższyć ilość radnych z 16 na 18 członków.

08 wrzesień 1947- Burmistrz złożył sprawozdanie za miesiąc sierpień. Przedstawił stan finansowy Zarządu Miejskiego . Tak Zarząd Miejski jak i przedsiębiorstwa komunalne pracowały w sierpniu z deficytem z wyjątkiem gazowni, która dała nadwyżkę 138. 542 zł.

Zleca się Burmistrzowi zakupić 20 ton nawozów sztucznych dla nawożenia pól Zarządu Miejskiego. Ob. Mędzrzycki Stefan zapytuje dlaczego szpital pracuje deficytowo. Wiceburmistrz ob Skrzypiński omawia sprawę pobierania opłat za leczenie chorych nieprawnie przez lekarzy na swój dochód a nie do kasy szpitalnej. Przeto MRN postanowiła wezwać dr. Małachowskiego na następne posiedzenie w celu udzielenia w tej sprawie wyjaśnień. Miejska Rada Narodowa postanowiła nakładać grzywnę – 500zł. za każde opuszczenie posiedzenie MRN bez uzasadnionego usprawiedliwienia, zaś grzywną 100zł. za spóźnienie 10 minutowe.

22 listopad 1947 – Sprawa kontroli na miejscowym rynku referował ob. Wolny, omawiając między innymi ceny jaj, które wynoszą 20 – 30 zł, podczas kiedy w Jeleniej Górze wynoszą 19 – 20 złotych za sztukę. Skutek takiej różnicy jest ten, że spekulanci z okolicy podbijają ceny i skupione jaja wywożą do do ośrodków letniskowych.

15 grudzień 1947 – W sprawie współpracy obydwóch bratnich partii przemawiał przewodniczący PPS ob. Kowalczyk. Powołując się na odbywających we Wrocławiu kongres oświadczył, że na terenie tut. Miasta nie było wypadku tarć między obydwoma partiami. O ile takie były , to były

to wypadki na tle osobistych porachunków. Sekretarz PPR ob. Skrzypiński odpowiadając na przemówienie ob. Kowalczyka stwierdza, że faktycznie pomiędzy partiami nie było żadnych tarć,ze jednak ostatnio na zaproszenie przybycia na międzypartyjne zebranie nikt z PPS nie przybył. Obywatel Kowalczyk oświadczył, że tak jak inni byli służbowo nieobecni w mieście, przeto zebranie nie mogło dojść do skutku, wezwał jednak do lepszego zespolenia dla lepszego jutra, dla dobra Polski Demokratycznej.

Uchwała nr 129 – Wystosować pismo do Starostwa Ref – przem. We Lwówku Śląskim z wnioskiem o natychmiastowe zamknięcie piekarni ob. Cessaka położonej przy ul. Kolejowej28 albowiem piekarnia nie odpowiada warunkom prawa przemysłowego i sanitarnego, w skutek brudu i robactwa. Ob. Cessakowi pozostawia się termin 7 dni do wypieku rezerwy mąki.

Uchwała nr 137 – Umorzyć ob. Jabłońskiemu Karolowi pod gruntowy w wysokości - 50 procent. Ob. Pietraszko Aleksandrowi - 50 procent. Ob. Dubaniewiczowi Dymitrowi – 25 procent. Sanatorium – 80 procent ze względu na to że grunty były zajmowane przez wojska Armii Czerwonej, umorzyć w całości ob. Sawickiemu Piotrowi ze względu na to że grunt został podzielony nieprawnie, zaś część tego podatku przerzucić na poprzedniego użytkownika ob. Sawickiego Edwarda.

Na zakończenie ob. przewodniczący złożył życzenia Noworoczne i podziękował zebranym za przybycie.

Protokoły z lat 1946 – 48 odnalazła i udostępniła Iwona Jarosz

opracował - Jan Wysopal zdjęcia pochodzą z zbiorów pana Łysiaka.

 

 

Dodaj komentarz