Aktualności
Typografia

W czerwcu 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim”. Jest to kluczowe przedsięwzięcie Gminy zaplanowane na 2015 r., ze względu na nienajlepszy stan wody pitnej w mieście, który wynika z podwyższonych zawartości m.in. manganu i żelaza.

Prace budowlane obejmują:

- wykonanie zbiornika wyrównawczego na wodę pitną V=2 x 150 m³ o konstrukcji żelbetowej cylindrycznej, który zostanie zlokalizowany na powierzchni terenu, a jego średnica wewnętrzna wyniesie 10,0 mb;

- wykonanie odstojnika popłuczyn w formie prostokątnego zbiornika żelbetowego 
o wymiarach wewnętrznych 5,0 x 5,0 m, który zostanie całkowicie zagłębiony w gruncie. Zbiornik zostanie przykryty żelbetową płytą z dwoma włazami i kominkiem wentylacyjnym;

- wykonanie stacji uzdatniania wody składającej się z 5 kontenerów stalowych ustawionych na żelbetowym fundamencie wraz z montażem urządzeń, instalacji technologicznych 
i rurociągów. Wydajność stacji: Quzd = Qmax d/20h = 1200 m3/d /20h =60m3/h.;

- wykonanie neutralizatora ścieków z chlorowni;

- budowę drogi wewnętrznej na terenie stacji;

- wykonanie sieci elektrycznych i sterujących;

- montaż oświetlenia terenu SUW;

- montaż rurociągów międzyobiektowych.

Wykonawcą prac jest firma „FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia. Zgodnie z umową prace budowlane wraz z rozruchem technologicznym mają zakończyć się do dnia 
21 października 2015 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 265 721, 46 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych, 46/100). Środki finansowe na realizację inwestycji pochodzą wyłączenie z budżetu Gminy Gryfów Śląski.

Dodaj komentarz